Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung op d‘parlamentaresch Fro n°1277 vum 2. Oktober 2019 vum honorabelen Deputéierten Här Fernand Kartheiser (ADR)

 1. Wéi geet et weider, wann d’Schlingnatter ëmgesidelt ass, mussen da regelméisseg Monitoringe gemaach ginn a wa Jo, wéi laang? Gesäit do d‘europäesch Direktive eppes vir? Muss net nogewise ginn, datt d’Schlingnatter hire neie Liewensraum ugeholl a sech do och reproduzéiert huet, ier hiren ugestaamten Habitat zerstéiert get?

D ‘Autorisatioun vum 23. August 2019 iwwert déi virgezunnen Preventiounsmoossnamen enthält als Konditioun, datt de Bauhär muss iwwert 25 Joer e Monitoring duerch en Expert duerchféieren. Déi éischt 5 Joer muss all Joer e Rapport virgeluecht ginn, dono all 5 Joer. D’Virgab aus der europäescher Legislatioun fuerdert datt d’Moossnamen ökologesch wierksam sinn ier en Agrëff an den geschützten Liewensraum stattfënnt. Dofir och d’Bezeechnung vun CEF

Moossnamen, wat bedeit “continuous ecological functionality”. D’Schlingnatter muss den neien aménagéierten Liewensraum ugeholl hunn, dat heescht si muss do présent sinn an et muss sécher gestallt sinn, datt d‘Exemplaren vun dem Bauland op den neien Terrain ëmgesidelt sinn.  De Beweis muss vun engem expert agréé erbruecht ginn.

 1. Firwat gëtt sech just op d’Schlingnatter fokusséiert an net och op déi weider aner national an EU-wäit geschützten Aarten, déi um Site liewen?

D’Schlingnatter gëllt als sougenannten “Zeigeart”, déi ganz spezifesch Liewensconditiounen brauch. Wann des Konditiounen erfëllt sinn, ass de Liewensraum och fir vill aner geschützten Déirenarten adaptéiert.

 1. Si weider Autorisatiounen en Cours fir z. B. deen Deel, dee soll bebaut ginn, ze zerstéieren?

De Ministère ass befaasst mat enger Ufro fir de Bauterrain ze preparéieren, d.h. fir geschützte Biotopen an Habitater ze zerstéieren an ze kompenséieren.  Ier eng Autorisatioun kann erdeelt ginn, muss den Erfolleg vun den Moossnamen sub 1) nogewise sinn.

 1. Wat passéiert mat deem Deel, dee momentan net bebaut gëtt, a wou d’Schlingnatter fir den Ament ë.a. och lieft (resp. op deen se ëmgesidelt soll ginn)? Gëtt deen Deel ëmklasséiert an eng “Zone Protégée “, oder bleift en eng „Zone d’aménagement différée “ (ZAD) fir spéider bebaut ze ginn, a wat geschitt da mat der Schlingnatter an all deenen anere geschützten Aarten?

De Liewensraum vun der Schlingnatter fält ënnert de Schutz vum Naturschutzgesetz, an zwar onofhängeg dovun, wéi den Terrain am Bebauungsplang klasséiert ass. Den nationalen Naturschutzplang gesäit kee Klassement vun dësem Site als Naturschutzgebitt vir. Et wier ze begréissen wann déi politesch Autoritéiten vun der Stad Lëtzebuerg a punkto Klassement vun den Terrainen fir kloer Verhältnisser suerge géifen.

 1. Prinzipiell bleift awer och nach déi fundamental Fro, wéi esou eng Ëmsiidlung iwwerhaapt gemaach soll ginn an iwwer wéi een Zäitraum? Et gëtt, mengen Informatiounen no, dozou nämlech a ganz Europa keng Referenzetuden, an unerkannten auslännesch Fachleit stinn esou enger Delokalisatioun iwwerdeems méi wéi kritesch géintiwwer. Wat gesait hei d’Direktive fir, a gëtt et hei am Land en Expert, dee mat der Ëmsiidlung vun der Schlingnatter eng konkret Erfarong huet? Kennt d’Madame Minister Referenzetuden iwwer esou eng Ëmsiidlung, déi si der Chamber kann iwwermëttelen?

Wann deem esou ass, datt et a ganz Europa keng Referenzetüd sollt ginn, musse mer hei zu Lëtzebuerg Neiland betrieden. De Bauhär muss dofir suergen, datt déi néideg Experten am Domän vun den Reptilien an den aneren betraffenen geschützten Aarten op der Plaz d’Aarbechten begleeden, dokumentéieren a fir d’Ausféierung riicht stinn. D’Konzept fir den Ëmgang mat der Schlingnatter, dat elo virläit, gouf vun engem agrééierten Planungsbüro mat engem Expert fir Reptilien ausgeschafft. An deem Dossier ginn et vill Referenzen op wëssenschaftlech Literatur zu der Schlingnatter.

 1. Gëtt mat der Regierungspolltik am Dossier Schoettermarial net de facto an de Jure d’FFH Richtlinn Iwwergaangen, géint nationaalt an EU-Recht, a géint si grad wéi géint d’Konventioun vun Aarhus verstouss? Oder kann d’Madame Minister erklären a wéi wäit hir Politik dee legale Kader respektéiert?

Den «Dossier Schoettermarial » ass kee Regierungsdossier. Schoettermarial ass e privaten Wunnengsbauprojet, dee vun der Stad Lëtzebuerg gewollt ass – dofir ass den Terrain am Bebauungsplang -, an deen di national gesetzlech Bestëmmungen anhale muss, dorënner déi aus dem Naturschutzgesetz. De legale Kader ass d’Fundament vun der Ëmweltpolitik, wéi vun der Regierungspolitik generell. De Bauprojet genéisst keen Sonderstatus géigeniwwer allen aneren Urbaniséierungsprojeten am Land, déi och en Impakt op den Biotop-, Habitat- oder Aarteschutz hunn.

TRADUCTION FRANCAISE ———————————————————————————————

Question parlementaire, posée par l’honorable député Karheiser, sur l’évolution du dossier Schoettermarial.

 1. Quel sera le suivi après le délogement de la coronelle, faudra-t-il faire un monitoring, et si oui, pendant combien de temps ? Est-ce que la directive européenne prescrit des obligations en la matière ? Est-ce qu’il doit être démontré que la coronelle a accepté le nouveau biotope, et s’y reproduit, avant que l’habitat d’origine ne soit détruit ?

L’autorisation du 23 août 2019, concernant les mesures d’atténuation anticipées, inclut notre condition, que le maître de l’ouvrage est obligé à nommer un expert pour faire un monitoring, ceci pendant 25 ans. Pendant les 5 premières années un rapport doit être présenté annuellement, puis tous les 5 ans.

Les directives de la législation européenne exigent que les mesures d’atténuation prises doivent avoir un impact écologique positif, avant toute intervention dans le biotope protégé. C’est notamment ce qui postule la dénomination CEF, en abrégé « continuous ecological functionality ». La coronelle doit avoir accepté le nouvel habitat, ce qui veut dire qu’elle doit y être présente, et il doit être certifié que les individus du terrain à urbaniser auront été délogés. La preuve en doit être fournie par un expert agréé.

 1. Pourquoi ne se concentre-t-on uniquement sur la coronelle, alors que d’autres espèces qui y vivent, bénéficient également de la protection nationale et européenne ?

La coronelle constitue une espèce témoin qui nécessite un habitat spécifique.  Si ces conditions sont remplies, alors l’habitat sera aussi propice aux autres espèces.

 1. Est-ce que d’autres demandes d’autorisations ont été introduites, notamment en ce qui concerne la destruction de l’aréal destiné à être urbanisé ?

Le ministère est saisi par une demande pour la préparation du terrain à bâtir, c’est-à-dire pour la destruction et la compensation des biotopes et habitats protégés.  Avant qu’une autorisation ne puisse être délivrée, la réussite des mesures sub1) doit être démontrée.

 1. Qu’est ce qui se passe avec l’espace de délogement situé actuellement dans une zone classée ZAD, et dans laquelle vit entre autres la coronelle, respectivement où elle sera délogée ? Est-ce que cette partie de l’aréal sera convertie en « Zone Protégée », ou reste-t-elle dans la zone d’aménagement différée (ZAD), qui ultérieurement pourra être construite, et que fait-on alors avec la coronelle et les autres espèces protégées ?

L’habitat de la coronelle tombe sous la protection de la loi sur la protection de la nature, ce qui est indépendant du classement de la parcelle au sein du PAG. Ce site n’est pas classé dans le plan national sur la protection de la nature. Il serait partant souhaitable que les autorités politiques de la Ville de Luxembourg veillent à créer une situation sans équivoque concernant le classement de ces terrains.

 1. Il reste néanmoins une question de principe fondamentale, c’est-à-dire, de quelle façon une telle délocalisation doit-elle être effectuée et sur quel espace de temps ? Il n’existe, selon mes informations, pas d’études de référence et les avis des experts quant à une délocalisation sont très négatifs. Que prescrit la directive, et est-ce qu’au Luxembourg il existe un expert ayant de l’expérience pratique avec une telle entreprise ? Est-ce que Madame la Ministre est en possession d’études de référence, qu’elle peut transmettre à la Chambre ?

S’il n’existe pas d’étude de référence pour toute l’Europe, alors nous sommes obligés d’en innover une pour le Luxembourg. Le maître de l’œuvre doit veiller à ce que des experts dans le domaine des reptiles et autres espèces concernées et menacées, suivent sur site les travaux, les documentent puis sont responsables pour leur bonne exécution. Le concept pour le délogement de la coronelle, tel qu’il existe actuellement, a été élaboré par un bureau agréé avec son expert pour reptiles. Dans ce dossier il existe beaucoup de références scientifiques concernant la coronelle.

 1. Est-ce qu’il est certain que dans le dossier « Schoettermarial » le gouvernement respecte les directives FFH et tient compte du droit national et européen ? La convention d’Aarhus n’a déjà pas été respectée. Est-ce que Madame la Ministre peut-elle expliquer, dans quelle mesure sa politique actuelle respecte le cadre légal ?

Le dossier « Schoettermarial » n’est pas un dossier ministériel.  Le site Schoettermarial est un PAP privé voulu par la Ville de Luxembourg, classé comme terrain à bâtir, et qui doit être conforme à la législation nationale, ce qui inclut la loi sur la protection de la nature. Le cadre légal est le fondement de la politique environnementale, comme pour le gouvernement en général. Le projet d’urbanisation ne bénéficie pas d’un statut privilégié par rapport à d’autres projets d’urbanisation, qui ont également un impact sur le biotope, l’habitat et la protection des espèces menacées.

Pour le CA du SILK

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close